ข่าว

2010

2009

2008

URGENT REQUIRED !

Biodegradable Packaging for Environment Co., Ltd.
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด

1. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 27 – 32 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในด้านบัญชีต้นทุน
- มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน จ. ชัยนาท ได้

รายละเอียดของงาน
คำนวณ Standard Cost, ต้นทุนต่อหน่วย, วิเคราะห์ผลต่าง RM DL OH, ตรวจสอบการคำนวณ WIP ควบคุมการตรวจนับสต็อกสินค้นคงเหลือ / การตรวจสอบรายงาน / สนับสนุนข้อมูลด้านต้นทุน / ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในด้านบัญชี การเงิน
- มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน
- บันทึกรายการขั้นต้นในรอบบัญชี
- บันทึกบัญชีรายวันต่างๆ ได้
- วิเคราะห์งบการเงินได้
- จัดทำเช็คจ่าย
- จัดทำรายงานตามความต้องการของผู้บริหาร เช่น รายงานประมาณการรับ-จ่ายเงินรายเดือน รายงานลูกหนี้
- จัดทำรายงานภาษีประจำเดือนและนำส่งกรมสรรพากร เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กระทบยอดรายการบัญชี และรายละเอียดบัญชีต่าง ๆ

ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงาน, ประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน และรูปถ่าย มาได้ที่
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด
46/151 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2944-5512, 0-2363-4370 โทรสาร 0-2944-5282
Email : saraporn@mdsyn.com
Website : www.thaibpe.com or www.biochan-aoy.com